• دفعات نمایش :2538
• ابعاد : 960 * 527
• حجم تصویر : 161 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1223
• ابعاد : 701 * 412
• حجم تصویر : 97 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1097
• ابعاد : 702 * 411
• حجم تصویر : 55 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1126
• ابعاد : 700 * 410
• حجم تصویر : 63 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1192
• ابعاد : 991 * 629
• حجم تصویر : 133 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1099
• ابعاد : 702 * 409
• حجم تصویر : 26 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1073
• ابعاد : 700 * 466
• حجم تصویر : 38 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1064
• ابعاد : 600 * 537
• حجم تصویر : 26 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1068
• ابعاد : 703 * 505
• حجم تصویر : 57 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1001
• ابعاد : 605 * 455
• حجم تصویر : 20 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1177
• ابعاد : 700 * 450
• حجم تصویر : 49 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1137
• ابعاد : 700 * 449
• حجم تصویر : 39 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1093
• ابعاد : 704 * 413
• حجم تصویر : 45 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1096
• ابعاد : 701 * 414
• حجم تصویر : 30 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1064
• ابعاد : 701 * 430
• حجم تصویر : 30 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1086
• ابعاد : 701 * 416
• حجم تصویر : 27 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1081
• ابعاد : 701 * 420
• حجم تصویر : 15 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1054
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 89 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1057
• ابعاد : 1024 * 768
• حجم تصویر : 51 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1156
• ابعاد : 1200 * 801
• حجم تصویر : 74 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1113
• ابعاد : 1280 * 848
• حجم تصویر : 74 کیلوبایت
  گروههای تصاویر  
 
.....وضعیت فعلی :
.....درحه حرارت :
.....سرعت باد :
.....میزان رطوبت :
.....طلوع آفتاب :
.....غروب آفتاب :
  اوقات شرعی  

نظرسنجی  
به نظر شما داشتن چند بچه در خانواده کافی است؟