• دفعات نمایش :2807
• ابعاد : 960 * 527
• حجم تصویر : 161 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1746
• ابعاد : 718 * 480
• حجم تصویر : 142 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1833
• ابعاد : 678 * 480
• حجم تصویر : 109 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1594
• ابعاد : 718 * 478
• حجم تصویر : 39 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1739
• ابعاد : 740 * 555
• حجم تصویر : 57 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1542
• ابعاد : 2284 * 1544
• حجم تصویر : 1771 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1715
• ابعاد : 600 * 431
• حجم تصویر : 82 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1641
• ابعاد : 700 * 465
• حجم تصویر : 151 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1555
• ابعاد : 740 * 493
• حجم تصویر : 147 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1645
• ابعاد : 740 * 491
• حجم تصویر : 58 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1793
• ابعاد : 670 * 473
• حجم تصویر : 36 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1529
• ابعاد : 2065 * 1466
• حجم تصویر : 383 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1306
• ابعاد : 2065 * 1466
• حجم تصویر : 440 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1309
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 826 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1569
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 529 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1597
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 1557 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1629
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 2084 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1766
• ابعاد : 960 * 600
• حجم تصویر : 59 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1613
• ابعاد : 2950 * 2094
• حجم تصویر : 589 کیلوبایت
• دفعات نمایش :2304
• ابعاد : 4800 * 3600
• حجم تصویر : 1059 کیلوبایت
• دفعات نمایش :1423
• ابعاد : 2065 * 1466
• حجم تصویر : 431 کیلوبایت
  گروههای تصاویر  
 
.....وضعیت فعلی :
.....درحه حرارت :
.....سرعت باد :
.....میزان رطوبت :
.....طلوع آفتاب :
.....غروب آفتاب :
  اوقات شرعی  

نظرسنجی  
به نظر شما داشتن چند بچه در خانواده کافی است؟